Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę firm w zakresie usług księgowych i kadrowo-płacowych.

Oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego, rejestry zakupu i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, dokumentacji
  i rozliczeń z ZUS
 • obsługa kadrowa firm, w tym m.in. deklaracje podatkowe i ZUS, umowy zlecenia,
  umowy o dzieło, umowy o pracę
 • reprezentacja klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi
 • doradztwo w sprawach podatkowych i podatkowo-księgowych, pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • zapewniamy też specjalistyczne doradztwo , pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek handlowych , osobowych , stowarzyszeń , fundacji oraz osób fizycznych.

Akceptujemy dostarczanie i odbieranie dokumentów drogą pocztową , kurierską oraz elektroniczną.

Zakres działalności firmy obejmuje prowadzenie:

 • ksiąg przychodów i rozchodów
 • ksiąg handlowych
 • deklaracji ZUS

Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów

Księga przychodów i rozchodów może być stosowana zamiennie z ryczałtem. W odróżnieniu od ryczałtu, książka przychodów to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów (przychody minus koszty ich uzyskania), dlatego w księdze ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze.

Księga przychodów i rozchodów to forma opodatkowania, którą mogą wybrać:

 • Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
 • Spółki cywilne osób fizycznych
 • Spółki jawne i spółki partnerskie

W skład usługi wchodzą:

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, PCC, NIP
 • Rozliczanie właścicieli
 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg handlowych są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR.

Księgi handlowe muszą również prowadzić:

 • Spółki Kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
 • Spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • Spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

W skład usługi wchodzą:

 • Prowadzenie księgi głównej i pomocniczych
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencje podatku od towarów i usług
 • Sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • Sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości
 • Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego
 • Deklaracje Roczne

Deklaracje Roczne

Poniżej wyszczególniono jedynie najczęściej wypełniane deklaracje. Biuro zajmuje się także sporządzaniem innych.
Wykonuje sporządazanie deklaracji podatkowych, zarówno w ramach stałej współpracy, jak i współpracy jednorazowej.

PIT 4R – Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT 11 – Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych)
PIT 28 – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT 36 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT 36L – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT 37 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT 38 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT 40 – Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika